Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

MỘT SỐ KIẾN TRÚC NỔI TIẾNG

HỌC TẬP LAS VEGAS Đây là một cuốn sách chủ yếu bàn về đặc tính của kiến trúc như ỉà một hệ thông biểu tượng (symbolic system). Thực ra thì tên đầy đủ của cuốn sách trong lần in lại năm 1994 là “Learning from Las Vegas: the Forgotten…

TRÀO LƯU KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI

Kiến trúc Hậu Hiện đại (Post - Modern Architecture) hình thành từ những năm i960 - 1970, đó là thời kỳ chủ nghĩa Hiện đại bắt đầu đi vào khủng hoảng, nhưng mãi đến năm 1977, nó mới được gọi chính thức là “Kiến trúc Hậu hiện đại”, như nhà sử…